Doelstelling

PB Vilsteren is een  vereniging die in 1977 werd opgericht en als doel kent: “het behartigen van de belangen van de gemeenschap Vilsteren en omgeving in de ruimste zin des woords”. Aldus artikel 2 uit de statuten van de vereniging.

Met de toevoeging van het woord ‘omgeving’ wordt bedoeld de Parochie Vilsteren. Vilsteren is één van de 10 kleine kernen van de Gemeente Ommen en grenst aan de Gemeente Dalfsen.

Het behartigen van de belangen van de gemeenschap wordt tegenwoordig uitgelegd als het bevorderen van de leefbaarheid in de kleine kern Vilsteren.

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang vergadert regelmatig over woningbouw, verkeersveiligheid, (mobiele) bereikbaarheid en voorzieningen. Daarnaast is het bestuur politiek betrokken bij de gemeentepolitiek in Ommen en Dalfsen. Regelmatig wordt er ingesproken tijdens commissievergaderingen zoals recentelijk over de tunnelconstructie onder de N348 en de voorgestelde wijziging van het schoolvervoer. Daarnaast houdt het bestuur zicht op ontwikkelingen zoals de voorgenomen plannen voor de realisatie van vliegveld Lelystad met grote consequenties voor de geluidhinder van overvliegende vliegtuigen.

 

Naast het overleg met de plaatselijke politiek, heeft PB Vilsteren regelmatig overleg met de directeur-rentmeester van het Landgoed over allerlei ontwikkelingen zoals de kwaliteit van de wegbermen en de verkeersveiligheid, de woningmarkt, het jaarlijkse evenement Vilsteren Bruist en het Paasvuur. Twee keer per jaar is er een overleg met de Raad van Commissarissen van het Landgoed. Het uitwisselen van informatie is een belangrijk doel van dat overleg. Ook wordt er gezamenlijk gesproken over hoe het dorp op termijn leefbaar en vitaal te houden. 

Met de Plaatselijke Belangen in de omgeving is er jaarlijks contact, veelal via de jaarvergaderingen. 

 

Ons dorp kent daarnaast een zeer actieve verengingsstructuur waarbij veel inwoners actief bij betrokken zijn. Op het gebied van sport, ouderen en jeugd worden activiteiten ondernomen. Op het gebied van duurzame energie, zorg en sociale leefbaarheid is de Stuurgroep Duurzaam Vilsteren in het leven geroepen. De Stuurgroep is actief bezig met onder andere het realiseren van een energiecoöperatie die als doel heeft om het dorp minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Dankzij een voortreffelijke samenwerking met de gemeenten en vervoersmaatschappij kon in 2017 het buurtbus project van start gaan waarmee de bereikbaarheid van ons dorp een positieve stimulans kreeg. De werkgroep Zorg heeft onder andere een Facebook-site gemaakt Veur mekaar, waarbij de inwoners van Vilsteren vraag een aanbod dichter en sneller bij elkaar kunnen brengen. Wie boodschappen nodig heeft of kan brengen, wie tuinonderhoud wil doen of nodig heeft, maar ook het delen van evenementen aangaande de inwoners zoals bijvoorbeeld het eetcafé worden gepost. De site fungeert als een prima schakelpunt.

 

Voor alle besturen en werkgroepen geldt dat de beschikbaarheid van vrijwilligers essentieel is om actief te kunnen blijven werken. Wij nodigen u/je dan ook van harte uit om mee te doen en je ervaring en netwerk in te brengen. Alleen zo kunnen we als dorp samen met elkaar de leefbaarheid op een hoog niveau houden. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor een kennismakingsgesprek. Ook indien u niet iets structureels wilt doen, maar gewoon zo af en toe, nodigen we graag uit om daarover met ons in gesprek te gaan.